BaKo -- Usługi informatyczne
mgr inż. Zbigniew Banasik
(r. zał. 1991)


Obsługa informatyczna

Opieka informatyczna dla firm. Administracja i instalacja oprogramowania.

Sieci komputerowe -- instalacja i konfigurowanie.

Programowanie -- programy i makra Office na zamówienie.

Porady i konsultacje w sprawie oprogramowania - opieka informatyczna firm.

Różnego rodzaju prace nietypowe lub "mniej" typowe.
(np. skład tekstów w LaTeX'u, konwersja starych programów w Clipperze na 32-bitowy Harbour itp...).

Odzyskiwanie plików oraz wycieranie i niszczenie informacji.
(Wycieranie informacji na twardych dyskach przeznaczonych na złom -- Twoje dane pozostaną poufne!!)

Notebooki -- diagnostyka i naprawy.Kontakt:
e-mail: bako@bako.com.pl
tel.: +48501591476 w godzinach 9:00-16:00, w dni robocze
02-777 Warszawa, ul. Polaka 5/42

Uwaga!
Ta strona używa "cookies". Sposób postępowania z "ciasteczkami" możesz określić we właściwościach używanej przeglądarki.

Nie prowadzimy sprzedaży sprzętu i oprogramowania...

Ostatnie zmiany w dniu: 17 września 2018


Polityka Prywatności1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza polityka prywatności firmy BaKo ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów.
Administratorem danych osobowych jest Zbigniew Banasik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „BaKo. Usługi Informatyczne. Mgr inż. Zbigniew Banasik". Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiada adres miejsca wykonywania i adres do doręczeń przy ul. Polaka 5 m. 42, 02-777 Warszawa oraz NIP: 521-028-02-96 i REGON: 002033498, a ponadto adres poczty elektronicznej:bako@bako.com.pl – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.
Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. zdalna obsługa systemu informatycznego, naprawa lub instalacja oprogramowania itp).
realizacja zobowiązań z tytułu gwarancji
W przypadku Klienta, którego obsługa wymaga dostawy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres firmy lub klienta (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy lub miejsca wykonywania działałności). W wypadku Usługobiorców lub Klientów Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta i/lub REGON.
W razie konieczności Administrator może dodatkowo przetwarzać numer rachunku bankowego Klienta (realizacja zobowiązań z tytułu gwarancji). Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usługi lub Umowy Sprzedaży.
Okres przechowywania danych osobowych wynika m. in. z przepisów Kodeksu Cywilnego, Prawa Podatkowego (czas przechowywania faktur, dowodów zakupu itp...). Dane nie są przechowywane dłużej niż to jest niezbędne do realizacji usług lub wynika z innych przepisów obowiązujących Administratora i/lub Klienta.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową firmy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/ciasteczko.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających stronę w celu prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome: chrome://settings/content.
w przeglądarce Firefox w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu nią. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy o wykonanie usług.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko firmie BaKo. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Wersja 1.1, Warszawa, 3 września 2018r